Algemene voorwaarden van Hormologic
269
page-template-default,page,page-id-269,bridge-core-2.8.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-26.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden van Hormologic

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en mij. Je wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de  vrouwelijke vorm, maar bedoelen daar waar “zij” staat uiteraard ook “hij”.

 

Disclaimer

Ik heb geen medische opleiding en geef geen medische adviezen, daarvoor moet je bij je arts zijn. Wel geef ik adviezen die je gezondheid kunnen beïnvloeden. Als het goed is, op een positieve wijze. Ik ga er echter van uit dat je altijd je eigen gezonde verstand gebruikt en bij twijfel altijd eerst overlegt met je eigen arts. Zeker als je onder medische behandeling bent en/of medicijnen slikt, is het verstandig om dit traject eerst met je arts te bespreken. Elke aansprakelijkheid hiervoor ligt dus bij jou persoonlijk.

 

Artikel 1.      Bedrijfsomschrijving

 • Hormologic  richt zich op coaching, workshops, trainingen en lezingen binnen het werkveld van voeding, lifestyle en persoonlijke ontwikkeling. Hormologic is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 82120366.

 

Artikel 2.       Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • Hormologic
 • de eenmanszaak Hormologic, gevestigd en kantoorhoudende te (1075 TB) Amsterdam aan Sluisstraat 35 III;
 • Algemene Voorwaarden
 • deze algemene voorwaarden van Hormologic;
 • Dienst
 • de dienst die door Hormologic wordt verricht
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
 • jij, de opdrachtgever en wederpartij van Hormologic bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
 • de overeenkomst van opdracht tussen Hormologic en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
 • Hormologic en/of Opdrachtgever.
 • Schriftelijk
 • Per post of per email
 • Sessie
 • Een individueel coach gesprek
 • Workshop
 • Hieronder valt ook een lezing of training. Een voordracht voor meerdere personen.

 

Artikel 3.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Hormologic en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Hormologic andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Hormologic is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.
 5. Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 4.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Hormologic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. De overeenkomst tussen Hormologic en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Hormologic opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Hormologic van de telefonische aanmelding of Opdracht van Opdrachtgever.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van Hormologic zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.
 4. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Hormologic een opdracht verstrekt, is Hormologic pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze Schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 5. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Hormologic niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 6. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

Artikel 5.          De Dienst

 1. Hormologic verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet Schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Hormologic zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hormologic het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Hormologic. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet Schriftelijkis bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. Hormologic is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 

Artikel 6.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Hormologic alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hormologic nodig heeft om de Diensten te verrichten. Als bij uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Hormologic in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van oorspronkelijke Opdracht. Zowel Opdrachtgever als Hormologic hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de Opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen. Hormologic mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet.
 2. Hormologic is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

 

Artikel 7.          Annulering, wijziging en ontbinding

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Hormologic de mogelijkheid een Sessie of Workshop te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de workshop of sessie noodzakelijk zijn. Hormologic maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 3. Hormologic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een Sessie of Workshop. In geval de locatie of data door Hormologic wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een sessie of workshop op een later moment.
 4. Annulering door de opdrachtgever voor een Workshop is in geval van onvoorziene omstandigheden – deze komen uitsluitend ter beoordeling van coach – kosteloos. Bij iedere andere verhindering komt opdrachtgever het recht toe, na overleg met coach, het toegangsbewijs voor de Workshop over te dragen aan een derde of, indien mogelijk, een Workshop op een ander moment bij te wonen.
 5. Annulering van een afgesproken Sessie is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur of verstek wordt de Sessie doorberekend.
 6. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 7. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Hormologic in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hormologic zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 8. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hormologic vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 8.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient zij Hormologic hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Hormologic is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Hormologic zal de Opdrachtgever ten minste1 (een) maand voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Hormologic een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van 14 dagen in acht nemen.
 5. Hormologic is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

 

Artikel 9.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Hormologic in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Hormologic berusten, blijven bij Hormologic.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Hormologic.

 

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

 1. Hormologic is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Hormologic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Hormologic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of workshop.
 5. Voor zover Hormologic aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

 

Artikel 11.       Verwerking  en verstrekking persoonsgegevens

 1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden.
 2. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen worden door Hormologic strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. (Zie daarvoor Privacy Verklaring)
 3. Naam- en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden opgenomen in het klantenbestand van Hormologic en worden gebruikt voor het versturen van informatieve/commerciële nieuwsbrieven (E-zines) en retargeting voor Social Media acties. Dit gebeurt alleen met gegevens die verkregen zijn via het invullen van het nieuwsbrief veld op Social Media, de website of je aanvraag hiertoe per mail of telefoon. Hiervoor gebruiken wij niet de gegevens die via contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 4. Naam, e-mailadres en telefoonnummer die worden ingevuld in het contactformulier of een e-mail ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in een administratiesysteem. Wanneer opdrachtgever nog geen klant bij Hormologic is, komen deze gegevens niet in het e-mailmarketingsysteem.
 5. Wanneer het contactformulier wordt ingevuld, zijn naam en e-mailadres nodig om een reactie te kunnen versturen.
 6. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:
 7. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene;
 8. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of politie in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 9. In geval van een verzoek om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden wordt van de behandeling van het verzoek een dossier aangelegd en beslist de Opdrachtnemer/eigenaar als er sprake is van een verzoek dat valt onder de onder artikel 11 lid 6 sub a of b van dit artikel opgenomen uitzonderingen
 10. Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoeld in de AVG.
 11. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 12.      Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de Sessies of Workshops. Hormologic is wel gerechtigd om cases, volledig geanonimiseerd, te gebruiken in haar communicatie naar derden.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving behoudt Hormologic zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hormologic gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich te zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hormologic niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 13.     Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van   Hormologic aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijkanders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.
 5. . Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam alwaar Hormologic gevestigd is.

 

Opgesteld 14 juni 2021